بروزرسانی : دوشنبه 23 بهمن 1391   

مشاهده مدارك مورد نياز قابل ارائه به دفاتر پيشخوان جهت ثبت درخواست

خدمات قابل ارائه در دفاتر پيشخوان

آدرس : www.ivo-nkh.ir       يا    www.ivo-nkh.com  سامانه خدمات الكترونيك

 

1-    صدور پروانه اشتغال به کار مسئولين فني و بهداشتی

مدرک تحصيلي-کارت عضویت درنظام وتسويه حساب نظام دامپزشكي-تشخيص هويت وسوء پيشينه-گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه-یک قطعه عكس-تعهد محضري-ارزشيابي نظام دامپزشكي- شناسنامه و کارت ملی- نامه نظام دامپزشکی- گواهی بهداشتی سلامت- قرارداد فی مابین ناظر بهداشتی و مالک- واريز مبلغ49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

____ تمديد پروانه اشتغال به کار مسئولين فني و بهداشتی

-1گواهی بهداشتی سلامت-اصل پروانه صادره2- قرارداد فی مابین ناظر بهداشتی و مالک 3-تسويه حساب نظام دامپزشكي

___________________________________________________________________________

2-    صدورمراکز مایه کوبی

مدرک تحصيلي-کارت عضویت درنظام وتسويه حساب نظام دامپزشكي-تشخيص هويت وسوء پيشينه-گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه-یک قطعه عكس-تعهد محضري - فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

   -تمدیدمراکز مایه کوبی

فيش واريزي تسويه حساب نظام دامپزشكي- فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

___________________________________________________________________________ 

3-    صدورمجوزمایه کوبی

مدرک تحصيلي-کارت عضویت درنظام وتسويه حساب نظام دامپزشكي-گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه-یک قطعه عكس-تعهد محضري- معرفي نامه ازمركز مايه كوبي بخش خصوصي شهرستان -فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009

-تمدید مجوز مایه کوبی

فيش واريزي تسويه حساب نظام دامپزشكي-معرفي نامه ازمركز مايه كوبي بخش خصوصي شهرستان -فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009-----------------------------------------------------------------------------------------

 

4-    تاسیس داروخانه

مدرک تحصيلي- فيش واريزي تسويه حساب نظام دامپزشكي - تشخيص هويت وسوء پيشينه وگواهي عدم اعتياد - گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه - یک قطعه عكس-تعهد محضري - فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

    -تمدید پروانه داروخانه

فيش واريزي تسويه حساب نظام دامپزشكي - تشخيص هويت وسوء پيشينه وگواهي عدم اعتياد -فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009


_______________________________________________________________________

 

5-    تاسیس آزمایشگاه

مدرک تحصيلي-کارت عضویت درنظام وتسويه حساب نظام دامپزشكي-تشخيص هويت وسوء پيشينه-گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه-یک قطعه عكس-تعهد محضري - فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

     -تمدید پروانه آزمایشگاه

فيش واريزي تسويه حساب نظام دامپزشكي-فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

______________________________________________________________________

6-    تاسیس یا دفتر اشتغال به درمان/درمانگاه

مدرک تحصيلي-کارت عضویت درنظام وتسويه حساب نظام دامپزشكي-تشخيص هويت وسوء پيشينه-گواهي پايان طرح نیروی انسانی-پايان خدمت نظام وظيفه-یک قطعه عكس-تعهد محضري-ارزشيابي نظام دامپزشكي - فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

تمدید دفتر اشتغال به درمان/درمانگاه

تسويه حساب نظام دامپزشكي- فیش شماره (1) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 2173831819009 - فیش شماره (2) واریزی به مبلغ 120000 ریال به شماره حساب بانك ملي بنام اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی2173831819009

----------------------------------------------------------------------------------

7-    صدور پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی  

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...کروکی واحد و معرفی نامه  از جهاد کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی)- یک قطعه عکس- شناسنامه و کارت ملی -اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت -پروانه تاسیس جهاد کشاورزی- - قرارداد فی مابین مالک و مسئول بهداشتی-تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-کارت سلامت کارکنان واحد- واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

__________________________________________________________________________

تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...-اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت -پروانه بهره برداری جهاد کشاورزی-اصل پروانه بهداشتی - قرارداد فی مابین مالک و مسئول بهداشتی-تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-کارت سلامت کارکنان واحد- واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

__________________________________________________________________________

 

8-    صدور پروانه بهداشتی بهره برداری خوراک دام

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...کروکی واحد و معرفی نامه  از جهاد کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی)-یک قطعه عکس-شناسنامه و کارت ملی -اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -موافقت محیط زیست-پروانه تاسیس از جهادکشاورزی - تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان-واريز مبلغ  115500ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

___________________________________________________________________________

تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری خوراک دام

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد..-اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -پروانه بهره برداری از جهادکشاورزی - تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان-واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

9 -صدور پروانه بهداشتی بهره برداری جمع آوری شیر

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...کروکی واحد و معرفی نامه  از جهاد کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی)-یک قطعه عکس-شناسنامه و کارت ملی -اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -موافقت محیط زیست-پروانه تاسیس از جهادکشاورزی - تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان واحد-واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

 

__________________________________________________________________________

تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری جمع آوری شیر

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد..-اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -پروانه بهره برداری از جهادکشاورزی-اصل پروانه بهداشتی - تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان واحد-واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

-------------------------------------------------------------------------------------------

10 - صدور پروانه بهداشتی بهره برداری کشتارگاه - بسته بندی

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...کروکی واحد و معرفی نامه  از جهاد کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی)-یک قطعه عکس-شناسنامه و کارت ملی -اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -موافقت محیط زیست-پروانه تاسیس از جهادکشاورزی-اصل پروانه بهداشتی در صورت تمدید- تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان-واريز مبلغ 115500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

___________________________________________________________________________

تمدید پروانه بهداشتی بهره برداری کشتارگاه - بسته بندی

اسکن وارسال مدارک ذیل الزامی میباشد...-اسناد مالکیت اسنادمالکیت زمین و در صورت فعالیت شرکت اساسنامه شرکت به انضمام آگهی آخرین تغییرات درروزنامه رسمی کشور و تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل -پروانه بهره برداری از جهادکشاورزی-اصل پروانه بهداشتی - تعهد نامه محضری مسئول بهداشتی(طبق فرم)-پروانه اشتغال بکار ناظر بهداشتی- تعهد نامه محضری مالک(طبق فرم)- کارت سلامت کارکنان-واريز مبلغ 49500 ريال به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

----------------------------------------------------------------------------------------

11-صدور پروانه اشتغال به حمل دام و طیور زنده

اسكن وارسال تصوير مدارك :در خواست مالك خودرو مبني بر اشتغال به شبكه محل فعاليت ( فرم شماره 1 )- فتوكپي شناسنامه و سه قطعه عكس مالك و راننده - كارت سلامت راننده و كليه پرسنل شاغل- فتوكپي كارت شناسايي خودرو - فتوكپي سند مالكيت خودرو - تصوير گواهينامه و كارت پايان خدمت راننده - تصوير كارت ملي مالك وراننده -نصب تابلو كدبهداشتي(طبق دستورالعمل مربوطه)--اخذ تاييديه بهداشتي ازشركت خدمات مميزي دامپزشكي - اسكن و ارسال تصويرتعهد محضري راننده و مالك طبق فرم شماره 2و3 - تصوير كارت هوشمند راننده و خودرو

(كاميون و كاميونت) واريز مبلغ 300000 ريال  به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

(تريلر)واريز مبلغ 225000 ريال  به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

________________________________________________________________________ 

 

12- صدور پروانه اشتغال به حمل فرآورده های خام دامی

اسكن وارسال تصوير مدارك :در خواست مالك خودرو مبني بر اشتغال به شبكه محل فعاليت ( فرم شماره 1 )- فتوكپي شناسنامه و سه قطعه عكس مالك و راننده - كارت سلامت راننده و كليه پرسنل شاغل- فتوكپي كارت شناسايي خودرو - فتوكپي سند مالكيت خودرو - تصوير گواهينامه و كارت پايان خدمت راننده - تصوير كارت ملي مالك وراننده -نصب تابلو كدبهداشتي(طبق دستورالعمل مربوطه)--اخذ تاييديه بهداشتي ازشركت خدمات مميزي دامپزشكي-معرفي مسئول فني واحدمربوطه مبني براشتغال در آن واحد(مركز جمع اوري شير)- تصوير كارت هوشمند راننده وخودرو-
اسكن و ارسال تصويرتعهد محضري راننده و مالك طبق فرم شماره 2و3

(كاميون و كاميونت) واريز مبلغ 300000 ريال  به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

(تريلر)واريز مبلغ 225000 ريال  به حساب شماره 2173831819009 نزد بانك ملي مركزي بجنورد به نام اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي

----------------------------------------------------------------------------------------

13- نتايج آزمايشات ( از تاريخ 30/1/1392) شروع به كار خواهد كرد.

 

14- طرح نیروی انسانی

------------------------------------------------------------------------------------------

15- دريافت كد الكترونيكي خودرو هاي حمل دام و خوراك دام وفرآورده هاي دامي

 

آدر س سايت :  http://www.e.ivo.ir

مدارك مورد نياز جهت اسكن و ارسال:

پيش از شروع به ثبت نام تصاوير مدارک زير را با فرمت JPG آماده کنيد:

1-      کارت ملي مالک خودرو (هر دو طرف)

2-       کارت خودرو (هر دو طرف)

3-        تصوير پروانه بهداشتي خودرو

4-       تصوير کارت بهداشتي راننده خودرو

5-       تصوير گواهينامه راننده خودرو

6-       تصوير کارت معاينه خودرو

7- تصوير فيش واريزي

تصاوير فوق بايد با فرمت JPEG تهيه شده باشند و هر کدام حداکثر 200 کيلو بايت باشند.